Risicoperceptie en risicocommunicatie bij overstromingen. Rapportage van dataverzameling in het kader van de oefenweek 'Waterproef' van de Taskforce Management Overstromingen (TMO). View ]
Technical documentation
Description: Dit rapport geeft een beschrijving van onderzoek naar de risicocommunicatie en risicoperceptie van overstromingsrisico dat is uitgevoerd naar aanleiding van de TMO-week “waterproef”. Het onderzoek is uitgevoerd in het kader van het PROmO-onderzoek. Het overstromingsrisico krijgt de laatste jaren meer aandacht in de politiek en beleid. Daarbij wordt er naast preventieve maatregelen, ook meer aandacht dan voorheen geschonken aan gevolgenbeperking. In het kader van dit onderzoek staat de rol van de burger bij gevolgenbeperking centraal. Hierbij gaat het dan vooral om aspecten als het bevorderen van de zelfredzaamheid van de burger ten tijde van een overstroming of om het creëren van voldoende draagvlak voor het nemen van fysieke preventieve maatregelen.

Om de risicocommunicatie af te kunnen stemmen op de behoefte van de burger is het van belang om inzicht te hebben in de risicoperceptie. Hierdoor kan de communicatieactiviteit aansluiten bij het beeld wat de burger heeft van het risico. Het doel van dit onderzoek is dan ook het in kaart brengen van het bereik bij burgers van de communicatieactiviteiten die hebben plaats gevonden rondom de oefenweek ‘waterproef’. Daarnaast wordt er gekeken of er een samenhang is tussen de communicatie over “Waterproef” en de activiteiten die in het kader daarvan hebben plaatsgevonden, en de risicoperceptie van burgers ten aanzien van overstromingen.

De vragenlijst is afgenomen onder 957 mensen in Nederland (responspercentage= 34.8%). Hierbij is gebruik gemaakt van vier verschillende case gebieden namelijk; Zeeland, Maaskant, Dordrecht en de rest van Nederland.
Date: December, 2008
Applied in
Geen Paniek ! Risicocommunicatie door de ogen van de 'burger'. Select | View ]
Book part
Cited by
Taskforce Management Overstromingen (TMO). Rapportage van bevindingen Select | View ]
Policy document
Consistent with
Thema Waterveiligheid: Beleidsaanbevelingen Select | View ]
Policy document
Created by
Jan M. Gutteling Select | View ]
Academic staff
Marlies Baan Select ]
Academic staff
Teun Terpstra Select | View ]
Academic staff
Referred by
Geen Paniek ! Risicocommunicatie door de ogen van de 'burger'. Select | View ]
Book part
Created: 18 Feb 2011 by jangutteling
Last modified: 25 Oct 2011 by jangutteling